«Διαγωνισμός Unbox Your Beauty»

Όροι Συμμετοχής:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LABORATOIRE NATIVE HELLAS MAE», που εδρεύει στην Περικλέους 32, Χαλάνδρι 15232, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της τα οποία διακινούνται με το εμπορικό σήμα LIERAC, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) την προωθητική ενέργεια με κλήρωση ««Διαγωνισμός Unbox Your Beauty!»» (στο εξής «η Ενέργεια» ή / και «ο Διαγωνισμός»).
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: https://www.lierac.gr/

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [https://www.lierac.gr/] (στο εξής «ο Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

Β. Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, [έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους, έχουν επιλέξει το πεδίο «Επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter Lierac.»,και έχουν αποδεχθεί τους Όρους του διαγωνισμού.].
2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και οι συγγενείς των εν λόγω προσώπων α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

Γ. Διάρκεια της Ενέργειας
1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων όρων και θα διαρκέσει από τις 07/04/2021 και ώρα 11.00 π.μ. έως τις 30/05/2021 και ώρα 11.00 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα ούτε πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια ή / και οποιονδήποτε τρίτο.
2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. 
 
Δ. Τρόπος Συμμετοχής
1. Οι χρήστες του ισότοπου που πληρούν τις ανωτέρω υπό Β προϋποθέσεις συμμετοχής και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να σκανάρουν το QR CODE στο έντυπο της ενέργειας Unbox Your Beauty ή να μεταβούν στον Ιστότοπο της Lierac Hellas https://www.lierac.gr/ , όπου θα καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής, να επιλέξουν το πεδίο «Επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter Lierac.» και να αποδεχθούν τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμού.
2. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το πεδίο «Επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter Lierac.» και αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμού, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, η οποία επιβεβαιώνεται με το αντίστοιχο μηνυμα που εμφανίζεται στην αντίστοιχη σελίδα του διαγωνισμού στον ιστότοπο www.lierac.gr.
3. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια. Ο συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
4. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με την ίδια διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά με τα ίδια στοιχεία λογαριασμού στο Διαγωνισμό και, κατ’ επέκταση, στην Κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη χρονικά εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε υποβληθείσες και θα αποκλείονται από τη δωρεάν διάθεση δώρων.
5. Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. 
 
E. Έγκυρη Συμμετοχή1. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής. 

ΣΤ. Δώρα1. Τα Δώρα που θα διατίθενται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι:
Α. για ένα (1) νικητή
Ένα (1) Set προϊόντων LIERAC, που περιλαμβάνει: μία (1) Κρέμα Ημέρας Lierac 50ml, μία (1) Θεραπεία Lierac, μία (1) Κρέμα Ματιών Lierac [ο νικητής μπορεί να διαλέξει ένα προϊόν από την κάθε κατηγορία που ακολουθεί]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Κρέμες Ημέρας LIERAC
LL10009A250 HYDRAGENIST CREME HYDRATANTE
LL10010A250 HYDRAGENIST MAT GEL CRÈME
LL10012A250 HYDRAGENIST CRÈME NUTRI
LL10122A240 CICA FILLER CREME ANTI-RIDES
LL10124A240 CICA FILLER MAT GEL-CR ANTI-RIDES
LL10035A250 SUPRA RADIANCE CRÈME
LL10036A250 SUPRA RADIANCE GEL CREME RENOV ANTI-OX
LL10017A250 LIFT INTEGRAL CRÈME
LL10088A250 PREMIUM LA CREME VOLUPTUEUSE
LL10087A250 PREMIUM LA CREME SOYEUSE
LL10130A240 MESOLIFT CREME ANTI-FATIGUE 40ML
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θεραπείες LIERAC
LL10121A230 CICA FILLER SERUM ANTI-RIDES 3X10ML
LL10086A230 PREMIUM LA CURE ANTI-AGE ABSOLU
LL10131A102 MESOLIFT C15 CONCENTRE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Κρέμες Ματιών LIERAC
LL10040A215 HYDRAGENIST YEUX
LL10038A215 SUPRA RADIANCE YEUX
LL10015A215 LIFT INTEGRAL YEUX
LL10090A215 PREMIUM YEUX LA CREME REGARD

Β. Για πενήντα (50) νικητές
Πενήντα (50) Θεραπείες LIERAC κατ’ επιλογήν, και συγκεκριμένα ένα από τα και συγκεκριμένα:
CICA FILLER SERUM ANTI-RIDES 3X10ML ή PREMIUM LA CURE ANTI-AGE ABSOLU ή MESOLIFT C15 CONCENTRE
Γ. Για εκατό (100) Νικητές
Εκατό (100) αντηλιακά προσώπου, ένα αντηλιακό για τον κάθε νικητή, και συγκεκριμένα ένα από τα παρακάτω, και η επιλογή θα γίνει τυχαία
SUNISSIME FLUIDE PROTECT SPF50 VISAGE ή SUNISSIME FLUIDE PROTECT SPF30 VISAGE
Έκαστος των νικητών θα κερδίσει ένα (1) Δώρο LIERAC, το οποίο θα παραλάβει αφού επιλέξει ένα από τα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα, έπειτα από σχετική λίστα που θα παραλάβει από τη Διοργανώτρια.
Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει κατόπιν τυχαίας κλήρωσης παρουσία των εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κούτρα του Ιωάννη. Η εν λόγω κλήρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα αποφασίσει η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί εκατόν πενήντα ένας (151) νικητές. Θα αναδειχθεί επίσης ένας (1) επιλαχόντας, ο οποίος θα αποκτήσει δικαίωμα λήψης του Δώρου μόνο εφόσον ο νικητής ή /και οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης επιλαχόντες (εάν υπάρχουν) χάσουν το δικαίωμα ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.
2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο Lierac.gr και κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί προσωπικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει, με το οποίο θα καλείται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος έως και είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ωρών, να απαντήσει προκειμένου να αποδεχθεί το Δώρο, όπως ορίζεται κατωτέρω υπό ΣΤ. Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια και θα δώσει το Δώρο στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία, με αποτέλεσμα ο εν λόγω νικητής να χάσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου.
3. Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικείμενα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας, απαγορεύεται, δε, η παραχώρηση ή εκχώρησή τους από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.
4. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.
5. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη.
6. Με την αποδοχή του δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.
7. Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ζ. Ευθύνη
1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου που περιγράφεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.
3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του Δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα.
4. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Η. Τεχνικά Μέσα
1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.
Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της εγγραφής και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.
2. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους, καθώς και τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).
3. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Θ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου.
3. Κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα
1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τις ανάγκες του διαγωνισμού είναι:
Α) Για όλους τους συμμετέχοντες: Ονοματεπώνυμο, email, Διεύθυνση, Τ.Κ, και τηλέφωνο.
B) Με την προϋπόθεση πως οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την επιλογή «Ναι» στο πεδίο «Επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter Lierac.», δύναται μελλοντικά να γίνει χρήση των στοιχείων: Ονοματεπώνυμο και email, για προώθηση των προϊόντων της εταιρίας τα οποία διακινούνται με το εμπορικό σήμα LIERAC.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.
2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο info.gr@laboratoire-native.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media.

ΙΑ. Λοιποί Όροι
1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας ενέργειας όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που το διέπουν.
2. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.
4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
5. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.
6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
7. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.